Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Vi Elsker Stilhed”

§ 1. Navn og optagelseskrav
Foreningen er oprettet på Marselisborg Centret i Århus den 18. juni 2011.
Den er landsdækkende og optager alle, der gerne vil støtte foreningens virke.
Foreningens navn er: ”Vi Elsker Stilhed”.

§ 1b. Hjemsted
Så længe foreningen ikke har særskilt adresse, har den hjemsted på formandens adresse.

§ 2. Formål
Foreningen har som mål

 • At fremelske naturlig stilhed.
 • At gøre opmærksom på, at der er mange mennesker, der forstyrres og stresses
  af støj. At gøre beslutningstagerne opmærksomme på, hvor problemerne er og
  evt. komme med forslag til, hvordan de kan løses. At gøre opmærksom på,
  hvor meget støj og medfølgende stress, der faktisk kan undgås.
 • At hjælpe lydfølsomme mennesker med at finde eksempelvis caféer, boliger,
  butikker uden unødvendig støj. At værne om – og arbejde for miljøer, hvor der
  ikke er unødvendig menneskeskabt støj.
 • At være et forum for mennesker, der elsker stilhed. En mulighed for at dele
  erfaringer og synspunkter og for at finde hinanden f.eks. mhp. naboskab.

§ 3. Indhold
Bestyrelsen nedsætter udvalg, som tager sig af forskellige arbejdsområder.
Udvalgene arbejder selvstændigt og orienterer bestyrelsen om deres aktiviteter.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning.
Ved valg og afstemninger, bortset fra vedtægtsændringer, kræves simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling i 2. kvartal hvert år.
Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med minimum 14 dages varsel.
Stk. 3. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens reviderede regnskab til godkendelse
 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 1 revisor
 10. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, når et flertal i
bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen indkalder skriftligt til den ekstraordinære generalforsamling med angivelse af
dagsorden. Indkaldelse sker med minimum 14 dages varsel.
Bestyrelsen udsender en påmindelse senest en måned før.
Stk. 6. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af op til 12 medlemmer, som
vælges for 2 år af gangen. Halvdelen af medlemmerne vælges i lige år, og de resterende
medlemmer vælges i ulige år.

§ 4b. Beføjelser
Foreningen tegnes enten af formanden og næstformanden i forening, eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen vælger formand, næstformand og sekretær af sin midte.
Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen.
Der skrives referat af beslutninger. Bestyrelsen godkender mødereferatet indenfor 14
dage efter mødets afholdelse. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal
blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Mødereferater er offentligt tilgængelige og lægges ud på foreningens hjemmeside.
Medlemmerne orienteres pr. e-mail.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
til stede.
Stk. 3. Formanden indkalder til den årlige generalforsamling og bestyrelsesmøder
efter behov.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer udtaler sig på egne vegne i eventuelle presseanliggender,
med mindre der henvises direkte til godkendte mødereferater.

§ 6. Vedtægter og vedtægtsændringer
Vedtægterne og eventuelle vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling og
kræver 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 7. Regnskab
Stk. 1. Der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
Regnskabet revideres af den valgte revisor.
Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1/4 til 31/3.
Foreningens udgifter dækkes så vidt muligt af sponsorindtægter. Såfremt det viser sig
at disse ikke rækker til, bemyndiger generalforsamlingen bestyrelsen til at fastsætte
et beskedent medlemskontingent.

§ 8. Medlemsliste
Medlemslisten er ikke offentligt tilgængelig. Den ajourføres af bestyrelsen.

§ 9. Ophør
Stk. 1. Ophør af foreningens arbejde sker efter beslutning på en generalforsamling
truffet på baggrund af tilslutning fra 3/4 af generalforsamlingen.
Stk. 2. I tilfælde af ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af
eventuel kapital til velgørende organisationer.

Godkendt af den stiftende generalforsamling d. 18. juni 2011.

Ændret på ordinær generalforsamling den 9. juni 2012: Tilføjelse af §§ 1b og 4b.